Intersectoraal samenwerken

Bij een gezondheidsbeleid zijn meerdere beleidsdomeinen betrokken. Dat is nodig om de knelpunten die gezond leven in een gezonde omgeving in de weg staan, op te sporen. Voorbeelden: gezonde kweken in eigen tuin, ondersteuning bij rookstop en je huisarts onmiddellijk kunnen betalen. Lees meer over integraal beleid.

Spreek voor je gezondheidsproject of –beleid ook alle lokale partners aan die bij dit beleidsdomein betrokken zijn. Zo weet je welke problemen voorrang moeten krijgen en hoe je dit kan aanpakken? Naast eigen OCMW- en gemeentediensten gaat het om zorgverstrekkers, verenigingen, welzijnsorganisaties, tot privépartners zoals horeca, mobiliteit of distributie.

Welke sectoren betrekken?

Wie betrek je in je verhaal? Stel jezelf de volgende kernvraag: Welke lokale partners hebben bij de doelgroepen die we willen bereiken mogelijke invloed op gezond gedrag, aanbod, omgeving of zorgmogelijkheden? Kunnen we bijvoorbeeld buiten het onderwijs nog spelers vinden die het te grote sedentair gedrag van jonge kinderen mee kunnen en willen voorkomen?

Het is duidelijk: gezondheid wordt beïnvloed door veel factoren. Bij elk van die factoren (‘determinanten’) heb je een partner nodig die hier het best kan op inspelen.

Om geen factoren over het hoofd te zien, is het nuttig om een determinantenmodel te gebruiken. Gezondheidspromotie maakt voornamelijk gebruik van het eenvoudige model van Lalonde link VIGeZ dat een onderscheid maakt tussen:

  • biologische factoren: genetische persoonskenmerken waarop beleid geen invloed heeft
  • leefstijl: al of niet gezond gedrag in de verschillende leefcirkels (gezin, werk, school,..)
  • leefomgeving: fysieke en sociale omgeving die meer of minder stimulansen en kansen op gezondheid geven
  • gezondheidszorg: organisatie en toegankelijkheid van preventieve en curatieve zorg

Voorbeeld: determinanten van overgewicht en obesitas

Interventies voor leefstijl en zorgbeleid vormen in veel gemeenten een onderdeel van het lokale gezondheidsbeleid. Omgevingsfactoren liggen meer buiten de directe invloedssfeer van welzijn- en gezondheid, maar hebben een belangrijke impact op de gezondheid. Zowel de fysieke omgeving (woning en woonomgeving, verkeersveiligheid, speelmogelijkheden, aanbod van ongezonde dranken op school of fijn stofgehalte in de buurt) als de sociale omgeving. Wie een sterk sociaal netwerk heeft voelt zich gezonder.

Lees meer:

Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie vzw

G. Schildknechtstraat 9
1020 Brussel
Tel. 02 422 49 49
Fax. 02 422 49 59
www.vigez.be

Partners