Voor wie is Gezonde Gemeente?

Voor alle lokale besturen

Gezonde Gemeente is ontwikkeld voor lokale besturen en heeft als uiteindelijk doel de gezondheid van de inwoners te verbeteren. Gezonde Gemeente richt zicht niet enkel naar de gezondheidsambtenaar of schepen van gezondheid, maar naar alle ambtenaren, schepenen en burgemeesters die een hart hebben voor gezondheid. Gezonde Gemeente mikt dus zowel op de gezondheidsdienst én de jeugddienst én de mobiliteitsdienst én de dienst ruimtelijke ordening én de sportdienst én de lokale dienstencentra én …

Gezonde Gemeente wil er zijn voor àlle gemeenten. Voor groot en klein. Voor stad en plattelandsgemeente. Voor gemeenten die hun eerste stappen zetten in het gezondheidsbeleid, en voor gemeenten die hierin reeds veel ervaring hebben. Elk lokaal bestuur wordt sterk aangemoedigd om aan de slag te gaan met de instrumenten van Gezonde Gemeente. Omdat de tools zo ontwikkeld zijn dat je als bestuur zelf je tempo en prioriteiten kan kiezen, zijn deze geschikt voor alle types van lokale besturen.

Samen met (boven)lokale partners

Gezonde Gemeente stimuleert samenwerkingen met andere organisaties op het grondgebied van de gemeente en daarbuiten. In die zin werken deze organisaties ook mee aan een gezondheidsbeleid en wil Gezonde Gemeente er ook zijn voor hen. 

Gezonde Gemeente worden

Nog geen Gezonde Gemeente en interesse om dit te worden? Het ondertekenen van het charter Gezonde Gemeente vormt een symbolisch startpunt. Door dit te ondertekenen geef je blijk van een gedragen engagement om te werken aan een integraal gezondheidsbeleid. Wat je hiervoor moet doen, kan je hier lezen.

Is mijn gemeente een Gezonde Gemeente? 

Van de 308 Vlaamse gemeenten ondertekenden reeds 275 gemeenten het charter Gezonde Gemeente (gegevens van augustus 2017) en geven hiermee het signaal aan hun inwoners dat zij zich inzetten voor hun gezondheid. In de meeste gevallen werd dit charter ondertekend door zowel gemeente- als OCMW-bestuur. Op onderstaand kaartje kan je nagaan over welke gemeenten  dit gaat. 

Vlaams Instituut Gezond Leven vzw

G. Schildknechtstraat 9
1020 Brussel
Tel. 02 422 49 49
Fax. 02 422 49 59
www.gezondleven.be

Partners