Kwalitatieve gezondheidsbevordering: de gezondheidsmatrix

De gezondheidsmatrix


(pdf versie)

Binnen de kadermethodiek Gezonde Gemeente wordt het frame geleverd door de gezondheidsmatrix. Wanneer het een gemeente of stad gezondheidsacties uitwerkt, is het belangrijk om na te gaan of de acties gericht zijn op de verschillende niveaus in de gemeente. Een kwaliteitsvol lokaal gezondheidsbeleid voeren betekent ook werken vanuit de verschillende strategieën. Schematisch worden de verschillende niveaus en strategieën van de kadermethodiek Gezonde Gemeente voorgesteld in een matrixmodel. De gezondheidsmatrix kan door de gemeente of stad binnen de kwaliteitscirkel gebruikt worden als een beleidsinstrument voor:

  • de inventarisatie van de bestaande praktijk over (een) gezondheidsthema(‘s),
  • het oplijsten van noodzakelijke acties voor een geïntegreerde werking over een gezondheidsthema of een specifieke doelstelling in het gezondheidsbeleid van de gemeente/stad.

Een succesvol lokaal gezondheidsbeleid zet in op meerdere strategieën

  • Een gezondheidsbeleid van de gemeente/stad bestaat uit 4 strategieën. Naast de organisatie van educatie heeft een lokaal gezondheidsbeleid oog voor de infrastructuur en de cultuur via omgevingsinterventies. Voor de verschillende gezondheidsthema’s kunnen beleid, regels en afspraken voorzien en gehandhaafd worden en kan begeleiding en zorg georganiseerd worden voor prioritaire- of risicogroepen en individuen.
  • Om een kwaliteitsvol lokaal gezondheidsbeleid uit te werken, is een afgewogen mix van de verschillende strategieën en niveaus noodzakelijk. Dat kan dit beleid resulteren in duurzame effecten op het niveau van gezondheid gerelateerd gedrag.
  • Een efficiënte werking rond gezondheid vereist een lokaal gezondheidsbeleid met aandacht voor het individu en prioritaire – of risicogroepen, de werking op buurtniveau, op niveau van de gemeente/OCMW (alle inwoners en leefomgeving binnen de gemeente) en op het bovenlokale niveau. Een kwaliteitsvol gezondheidsbeleid veronderstelt een samenhang binnen en tussen deze verschillende niveaus. Deze niveaus vormen de kolommen uit de matrix en geven de aangrijpingspunten voor acties aan.

Je Logo is steeds bereid om deze oefening samen te maken. Op basis daarvan kun je nieuwe interventies kiezen.
Voor concrete interventies: zie actielijst

Bekijk hier ook eens de andere Gezonde Gemeente tools.

Nieuwe matrix voor een meer integraal lokaal gezondheidsbeleid

De klassieke gezondheidsmatrix met z’n 4 strategieën kende je al. Wel, deze nieuwe matrix is een variant hierop. Deze matrix helpt je op weg naar een meer integrale aanpak van je lokale acties, projecten en beleid. Hoe dat gebeurt? Door met deze matrix aan de slag te gaan, betrek je meerdere lokale beleidsdomeinen bij je lokaal gezondheidsbeleid en ben jezelf niet langer alleen organisator of participant, maar ook coördinator of op z’n minst toch motivator. Je Logo is altijd bereid om met jou en je stuurgroep ‘Gezonde Gemeente’ met deze matrix een oefening te maken.

Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie vzw

G. Schildknechtstraat 9
1020 Brussel
Tel. 02 422 49 49
Fax. 02 422 49 59
www.vigez.be

Partners